top of page

Våra policys
Hovgårdens Ytskydd AB

Allmänt inom alla områden

Vi strävar efter att förebygga misstag och andra fel samt söka nya möjligheter till utveckling och ständig förbättring.

Lagar, föreskrifter och gjorda överenskommelser är minimikrav för vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vi planerar vår verksamhet så lång det går med att förebygga förorening i stället för att omhänderta avfall.

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda miljön och minska vår förbrukning av resurser.

Kvalitetspolicy

Våra levererade produkter, underlag och information ska uppfylla krav och levereras i rätt tid och på rätt sätt med syfte att ge kunder, leverantörer och medarbetare möjlighet att planera sitt arbete.

Alla medarbetare ska ha god kunskap inom sitt område och vi strävar efter att alla utvecklas och förbättras.

 Ömsesidigt förtroende och respekt byggs upp inom och utom företaget.

Vi ska marknadsföra och producera helhetslösningar enligt kundens förväntningar, önskemål och krav till konkurrenskraftiga priser, med syfte att skapa långsiktig lönsamhet för kunder, samhället, företaget och ägare.

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö bidrar till ett effektivt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Vår arbetsmiljö ska präglas av tolerans för varandras unika olikheter. Vi accepterar ingen form av mobbning eller kränkande särbehandling.

Anställdas kunskap och kompetens skall tas till vara och utvecklas, liksom vunnen erfarenhet och tekniskt kunnande inom och utom företaget.

Olycksskydd/Brand

Vi förebygger person- och sakskador genom att ha ändamålsenliga rutiner, bland annat regelbunden utvärdering av olycksskydd och risker i verksamheten.

Vi har utbildning i brandskydd så att all personal är väl medveten om rutiner vid brand.

Vi strävar efter att hålla ordning samt att allt ska läggas tillbaka på sin angivna plats.

Allmänt inom alla områden

Vi strävar efter att förebygga misstag och andra fel samt söka nya möjligheter till utveckling och ständig förbättring.


Hur:

Vi följer de instruktioner och rutiner, såväl intern som externt, som finns för att säkerställa en trygg och utvecklande verksamhet.

Samtliga medarbetare ska vara informerade om ovanstående, och löpande uppdateras om ändringar och nyheter. I detta ligger även varje medarbetares eget ansvar att aktivt eftersöka information.

Vi har en övergripande affärsplan, samt löpande beslut om investeringar i ny och förbättrad utrustning och teknik.

Lagar, föreskrifter och andra bindande krav såsom gjorda överenskommelser ska följas.


Hur:

Vi följer de processer och arbetssätt som vi bestämt avseende överenskommelser, offert/order etc.

Samtliga medarbetare ska vara informerade om ovanstående, och löpande uppdateras om ändringar och nyheter. I detta ligger även varje medarbetares eget ansvar att aktivt eftersöka information.

Vi genomför löpande och riktad efterlevnadskontroll i enlighet med våra rutiner.

Miljöpolicy

Vi planerar vår verksamhet så lång det går med att minska vår förbrukning av naturresurser i stället för att omhänderta avfall, som ett led i en cirkulär strävan och för att skydda miljön. Detta innefattar även att förebygga förorening.

Hur:

Löpande investering i mer energieffektiva lackboxar.

Löpande investering i mer modern och energieffektiv belysning.

Ordning och reda i verksamheten (5S).

Aktsamhet och noggrannhet med utrustning och lokaler för att maximera livslängd.

Investering i färgblandningsrobot för minskat färgspill.

Kvalitetspolicy

Våra levererade produkter, underlag och information ska uppfylla krav och levereras i rätt tid och på rätt sätt med syfte att ge kunder, leverantörer och medarbetare möjlighet att planera sitt arbete.

Hur:

Daglig och korrekt planering i rätt tid.

Löpande och planerat inköp med säkrade leverantörer.

Ordning och reda för att minimera onödigt letande och missförstånd.

Alla medarbetare ska ha god kunskap inom sitt område, och vi strävar efter att alla utvecklas och förbättras.

Hur:

Samtliga medarbetares kompetens och utbildning finns noterad.

Löpande dialog med medarbetare avseende utbildnings- och kompetensbehov och önskemål.

Aktivt arbete med rotation, så flera kan mera!

Löpande information på möten etc avseende verksamhetens mål och strategi.

Ömsesidigt förtroende och respekt byggs upp inom och utom företaget.

Hur:

Samtliga medarbetare ska vara informerade om verksamhetens värdegrunder, och att all form av mobbning, kränkande särbehandling och dylikt är oacceptabelt. I detta ligger även varje medarbetares eget ansvar att aktivt bidra till ett positivt arbetsklimat och en bra stämning.

Vi ska marknadsföra och producera helhetslösningar enligt kundens förväntningar, önskemål och krav till konkurrenskraftiga priser, med syfte att skapa långsiktig lönsamhet för samtliga intressenter.

Hur:

Aktivt arbete med verksamhetsutveckling enligt fastställd affärsplan.

Aktivt arbete med produktionsplanering och smarta upplägg för att optimera verksamheten.
 

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö bidrar till ett effektivt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Vår arbetsmiljö ska präglas av tolerans för varandras unika olikheter. Vi accepterar ingen form av mobbning eller kränkande särbehandling.

Hur:

Uppfräschning av lokaler.

Investering i korrekt personlig skyddsutrustning.

Välplanerad verksamhet möjliggör mindre stress etc.

Regelbunden information till personalen.

Anställdas kunskap och kompetens skall tas till vara och utvecklas, liksom vunnen erfarenhet och tekniskt kunnande inom och utom företaget.

Hur:

Kontinuerlig fortbildning av arbetsledning etc i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Återkommande utbildning.
 

Olycksskydd

Vi förebygger person- och sakskador genom att ha ändamålsenliga rutiner, bland annat regelbunden utvärdering av olycksskydd och risker i verksamheten.

Hur:

Regelbundna skyddsronder.

Ordning och reda på samtliga rutiner och dokument såsom EX-planer, regler kring allergiframkallande ämnen (härdplaster), besiktningar, information kring kemiska produkter, korrekta utrymningsplaner, tillstånd för brandfarlig vara etc.

Etablerat och aktivt systematiskt arbete inom arbetsmiljö och brandskydd

Vi har utbildning i brandskydd så att all personal är väl medveten om rutiner vid brand.

Vi strävar efter att hålla ordning samt att allt ska läggas tillbaka på sin angivna plats.

bottom of page